Przejdź do naszego profilu lub polub

LABORO - Usługi i szkolenia BHP Grodzisk Mazowiecki

kontakt@laborobhp.pl +48 794 204 804
Laboro BHP Grodzisk Mazowiecki logo

Szkolenia BHP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 180 , poz. 1860, z 2005 r. ) określa się, że § 2.1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie odpowiedniego  do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

Oferujemy:

 • szkolenie wstępne BHP ogólne (instruktaż ogólny)
 • §10.1 Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo  zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
 • §12.1 Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, przechowywanej w aktach osobowych pracownika.
 • szkolenie wstępne BHP na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy)
 • szkolenia  BHP  okresowe zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia
 • co najmniej raz na 3 lata – dotyczy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • co najmniej raz na 6 lat – dotyczy pracowników administracyjno biurowych
 • co najmniej raz na 5 lat –dotyczy osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności są to kierownicy, mistrzowie, brygadziści, pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby, inni pracownicy nie wymienieni wcześniej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe.

Szkolenia wstępne  BHP ogólne przeprowadzane są w formie instruktażu, dedykowanego dla danego stanowiska pracy. Przed przystąpieniem do szkolenia weryfikujemy zakres obowiązków danego stanowiska pracy.

Ramowy program szkolenia zgodny jest z ustawą. Nadrzędnym celem szkolenia jest uświadomienie pracownikowi ryzyka zawodowego na jego stanowisku pracy jak również poza nim w codziennym życiu.

Szkolenia prowadzone są w formie kursów, seminariów, samokształcenia i zakończone są egzaminem przeprowadzonym przez organizatora szkolenia.

Kształtowanie świadomości pracodawcy i pracownika stanowi podstawę działań szkoleniowych.

Przepis art. 2373  § 1 Kodeksu pracy zabrania dopuszczania pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności. A także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Całkowitą odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy na wskazanym stanowisku spoczywa na pracodawcy.

Po właściwie przeprowadzonym szkoleniu pracownik powinien:

 • mieć świadomość niedoskonałości człowieka oraz znać czynniki środowiska pracy, które mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy;  wiedzieć o środkach i działaniach zapobiegawczych
 • poznać, w zakresie niezbędnym dla danego stanowiska pracy przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
 • poznać zasady wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i pozostałych współpracowników, postępowania w sytuacjach  awaryjnych, udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.
Copyrights 2016 LABORO BHP Strony internetowe - Larso.pl